Information om behandling av personuppgifter

Denna informationstext uppdaterades senast den 20 dec 2023

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter

Team Thorengruppen Ungdom SK (”Vi”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom applikationen för Active Move. Vi bryr oss om samtliga som deltar i Active Move och som använder applikationen.

Din integritet är väldigt viktigt för oss och vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och branschstandarder. För att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in och använder information om dig har vi sammanställt denna information. Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor, funderingar eller förfrågningar som rör hur vi behandlar dina personuppgifter.

Då flertalet som använder vår applikation är personer under 18 år så uppmuntrar vi föräldrar att övervaka sina barns internetanvändning och även användning av denna applikation. Vi tillåter bara barn över 13 år att själva registrera sig i applikationen. Användare som är under 13 år måste ha vårdnadshavares samtycke till att använda applikationen, samtycket i dessa fall dokumenteras med stöd av BankID.

Kontaktuppgifter:

Vill du komma i kontakt med oss avseende frågor om vår behandling av dina personuppgifter så kontaktar du Hanna Karlsson via mail, [email protected]

Information som vi samlar in

Det är viktigt för oss att du känner till vilken information vi samlar in om dig och hur vi samlar in den. Vi samlar in personuppgifter på följande sätt i Active Move applikationen:

 • Du lämnar direkt uppgifter till oss i samband med att du aktiverar dig i Active Move applikationen. I detta skede lämnar du Förnamn, Efternamn, personnummer, födelsedatum och mailadress.
 • När du använder applikationen så dokumenteras AppleID/GoogleID (beroende på vad du använder). Sedan dokumenteras även Stad, Region, Land, Tidzon, Enhet, Operativsystem, Senast inloggad, Enhets ID, Skärmstorlek, Skärmens bredd, Skärmens höjd, App Build Number, App Version, Carrier, Operativsystem, Version på operativsystem, Manufacturer, Mixpanel library, Device model, Nätverk (3G, 4G, 5G etc), Wifi (sant/falskt), Blåtand (sant/falskt), Blåtandstyp (ble, classic, none), NFC (sant/falskt), Google Play Services (sant/falskt)

Syfte och rättslig grund med personuppgiftsbehandlingen

Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att du ska kunna använda tjänsten och testa olika aktiviteter hos olika verksamheter som anslutit sig till Active Move.

Det är helt frivilligt att aktivera sig för Active Move. Vill du inte lämna dina personuppgifter i samband med registrering kan vi heller dessvärre inte tillhandahålla ett konto för användning i Active Move.

Vi tillämpar den rättsliga grunden avtal för att hantera dina personuppgifter.

Vilka kommer åt personuppgifter om dig

De medarbetare hos oss som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig. Det kan även hända att behörig personal hos samarbetspartners eller leverantörer som arbetar med applikationens funktionalitet behöver ta del av personuppgifterna.  

När du anmält deltagande på en specifik aktivitet hos en ansluten föreningen via applikationen Active Move så överlämnas också dina personuppgifter till den föreningen för att den föreningen ska kunna bevaka sin rätt att erhålla kommunala och/eller statliga bidrag till sin förening.

När personuppgifter lämnas vidare till mottagande förening så är den föreningen fortsatt personuppgiftsansvarig för hantering av personuppgifter i sin egen verksamhet.

Vi delar inte ut dina personuppgifter till andra parter såvida det inte är förskrivet i lag att vi måste göra detta.

Överföring till tredjeland

Vi ser till att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om det skulle uppstå en situation där vi eller någon av våra leverantörer eller underleverantörer behöver överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES, så lovar vi att vi vidtar alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din personliga information behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå som ligger åtminstone i linje med vad som gäller inom EU/EES.

Vi kommer enbart att överföra dina personuppgifter till ett land, ett område eller en sektor i tredjeland om EU-kommissionen har beslutat att det har en tillräcklig skyddsnivå.

Gallring av personuppgifter

Vi lagrar och använder dina personuppgifter så länge du har ett konto hos oss och så länge vi anser att så krävs för de syften som krävs för att uppfylla våra rättsliga åtaganden. Du kan när som helst kontakta oss för att få mer information om hur länge vi lagrar olika former av personuppgifter.  

Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få information från oss om huruvida vi behandlar dina personuppgifter, och om så är fallet har du även rätt att få information om:

 • syftet med att vi behandlar dina personuppgifter
 • vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar
 • vilka personuppgifter vi lämnar ut till tredjepart (mottagare eller kategorier av mottagare) om det är aktuellt
 • hur länge dina personuppgifter sparas och vilka gallringskriterier vi utgår ifrån
 • dina rättigheter (rätten till radering, rättelse och begränsning av dina uppgifter, rätten till dataportabilitet, rätten att invända mot behandling och rätten att klaga till tillsynsmyndigheten).
 • från vilka källor vi hämtar dina personuppgifter (i de fall vi hämtar dem någon annanstans ifrån än direkt från dig)
 • ifall dina personuppgifter används för automatiskt beslutsfattande och vilka konsekvenser detta kan få för dig

Om du vill begära ut information om dina personuppgifter och/eller få ett samlat registerutdrag med de uppgifter som vi har registrerade om dig, vänd dig då till den kontaktperson som är angiven i inledningen.  

Din begäran kommer att behandlas så snart som möjligt, senast inom 30 dagar. Det kostar ingenting att begära och få ut ett registerutdrag. Om du däremot vill begära ut flera kopior förbehåller vi oss rätten att ta ut en rimlig administrationsavgift. När du skickar in din begäran elektroniskt, kommer du också att få registerutdraget tillbaka i digital form.

Rätten till rättelse

Vi är måna om att all personlig information som finns lagrad hos oss är korrekt. Om du skulle upptäcka att vi trots detta har ofullständiga eller felaktiga personuppgifter om dig i våra register ber vi att du meddelar oss detta så vi har möjlighet att korrigera, komplettera eller ta bort information.

Rätten till radering

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar:

 • När dina personuppgifter inte längre behövs för de(t) ändamål som uppgifterna samlades in för
 • Om du tagit tillbaka ditt samtycke, dvs du inte längre samtycker till behandlingen (förutsatt att behandlingen grundar sig på ditt samtycke som enda rättsliga grund)
 • Om uppgifterna används för marknadsföringsändamål
 • När din rätt till personlig integritet väger tyngre än vårt berättigade intresse av att fortsätta behandla personuppgifter om dig (förutsatt att behandlingen grundar sig på berättigat intresse som rättslig grund)
 • Om vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med gällande lagstiftning
 • Om personuppgifterna har använts för att erbjuda så kallade informationssamhällets tjänster till ett barn
 • Vi kommer alltid att gallra och radera personuppgifter när det krävs enligt lag.
 • Om vi inte kan tillmötesgå din begäran om att bli raderad, kommer vi att meddela dig detta beslut och informera om varför. Om du ändå vill gå vidare och försöka få dina uppgifter raderade kvarstår möjligheten för dig att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller gå vidare med ditt ärende till domstol.

Rätten till begränsning

Du har rätt att få behandling av dina personuppgifter begränsad under vissa omständigheter:

 • Under en period medan vi kontrollerar att uppgifterna är korrekta efter att du har invänt mot behandlingen eller ifrågasatt uppgifternas korrekthet.
 • Om behandlingen är olaglig, och du trots detta har motsatt dig att uppgifterna raderas och istället begärt att användningen av dem ska begränsas
 • När vi inte längre behöver dina personuppgifter för det ursprungliga syftet, men de behöver finnas kvar för att du ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan kommer vi fortfarande lagra uppgifterna men inte använda den annat än (i) med ditt samtycke, (ii) för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, (iii) för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller (iv) för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

Rätten till dataportabilitet

När vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt, antingen med ditt samtycke som rättslig grund eller för att uppfylla ett avtal, så har du rätt att själv få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format – så kallad dataportabilitet.

Rätten till att invända

Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter, inklusive eventuell profilering, där ändamålet är allmänt intresse eller berättigat intresse kommer vi att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa på en faktisk berättigad anledning till att fortsätta. Vi kan också komma att fortsätta behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om syftet med behandlingen är direktmarknadsföring kommer vi omedelbart att upphöra med den behandlingen om du begär detta.

Frågor och klagomål

Vi hoppas att den här informationen är användbar för dig och bidrar med förtydliganden när det gäller varför och hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, tveka inte att ta kontakt med oss. I inledningen hittar du kontaktuppgifter till ansvarig för hantering av personuppgifter hos oss. 

Du har också rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten när det gäller hur vi behandlar dina uppgifter.